Przeglądy techniczne budynków

Przeglądy techniczne budynków

Zgodnie z artykułem nr 62 Prawo budowlane

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie na piśmie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli;

4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2;

4a) w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący się w obiekcie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki określone w art. 5 ust. 2. 

Mając na uwadze konieczność wykonywania kontroli również właściciele domów jednorodzinnych zobowiązani są do dokonywania przeglądów pięcioletnich swoich nieruchomości. Często takiej kontroli wymagają ubezpieczyciele, którzy w przypadku braku takiego przeglądu mogą odmówić wypłaty należnej kwoty. 

Dlatego też nasza firma kompleksowo wykonuje:

Kontrole roczne

Podczas rocznych przeglądów okresowych wykonujemy inspekcje oraz kontrole elementów takich jak:

- fundamenty

- ściany zewnętrzne i wewnętrzne

- stropy

- pokrycie dachowe

- klatki schodowe, posadzki, piwnice

- kominy

- okna 

- obróbki blacharskie

- balkony, logie, tarasy

- instalacje odgromowe

- elementy odwodnienia

- rynny, rury spustowe


Kontrole pięcioletnie

Pięcioletnie przeglądy budowlane wykonywane są w zakresie przeglądów rocznych jednak są rozbudowane o:

- Przydatność do użytkowania, i ocenę estetyki obiektu oraz otoczenia.

- Pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Kontrola ma na celu ocenę i skontrolowanie poszczególnych elementów i instalacji obiektów, aby zapewnić ich użytkownikom pełne bezpieczeństwo w trakcie codziennego użytkowania, jak również w perspektywie zróżnicowanych warunków pogodowych, jak burze, silne wiatry, intensywne opady czy osuwiska ziemi, które mogą stanowić zagrożenie zarówno dla zdrowia człowieka, jak i posiadanego mienia.

Kontrole półroczne

Półroczne przeglądy budowlane należy przeprowadzić w terminach do 31 maja i do 30 listopada dla wszystkich obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu powyżej 1000 m2.

Przeglądy półroczne należy przeprowadzać w zakresie przeglądów rocznych.

Każdy obiekt podlega indywidualnej wycenie. Cena uzależniona jest od wielkości obiektu, urządzeń w nim zainstalowanych oraz ilości obiektów.

W celu dokładnej inspekcji trudno dostępnych miejsc takich jak np. kominy wolnostojące, maszty, słupy czy też wiatraki używamy drona inspekcyjnego.

Zapraszam do kontaktu.

e-mail: tomaszgluszek1990@gmail.com 

tel. 796277928


Zobacz również pozostałe nasze usługi: 

Nadzory budowlane

Przeglądy kominiarskie

Odbiory mieszkań

Kosztorysy budowlane

Inwentaryzacje budowlane

Książka obiektu budowlanego

Przeglądy placów zabaw

Usługi, inspekcje i inwentaryzacje dronem

Kierownik budowy