Książka obiektu budowlanego

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument, w którym zapisywane są informacje dotyczące:
- przeprowadzonych badań i kontroli stanu technicznego,
- remontów i przebudowy,

w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

Odpowiedzialność za prowadzenie książki obiektu budowlanego spoczywa na właścicielu lub zarządcy. Jeśli zatem jesteś właścicielem lub zarządcą jednego z obiektów, które zostały wymienione poniżej, powinieneś prowadzić książkę obiektu budowlanego.


Książka obiektu budowlanego powinna być prowadzona dla każdego:

- budynku,
z wyjątkiem: budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
- obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia,
z wyjątkiem:
- obiektów budowlanych (czyli również budynków) budownictwa zagrodowego i letniskowego,
- obiektów budowlanych wymienionych w art. 29 ust. 1 (niewymagających pozwolenia na budowę),
- dróg lub obiektów mostowych, jeżeli jest prowadzona książka drogi lub książka obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.

W ramach usługi oferujemy zakładanie, prowadzenie, regularne wpisy w książce obiektu budowlanego. 

Zapraszam do kontaktu.

e-mail: tomaszgluszek1990@gmail.com

tel. 796277928


Zobacz również pozostałe nasze usługi: 

Przeglądy techniczne budynków

Nadzory budowlane

Przeglądy kominiarskie

Odbiory mieszkań

Kosztorysy budowlane

Inwentaryzacje budowlane

Przeglądy placów zabaw

Usługi, inspekcje i inwentaryzacje dronem

Kierownik budowy